Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

shop.mezimesto.com

I. Všeobecné informace

a. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také "VOP") platí pro nákup v internetovém obchodě shop.mezimesto.com, provozovaném Meziměsto, z.s., se sídlem Mrštíkova 3, Praha 10, 100 00 , IČO 27028682. VOP vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

II. Vymezení pojmů

a. Kupní smlouva.

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení přijetí závazné objednávky kupujícího ze strany společnosti Meziměsto, z.s. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

III. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

a. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

b. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

IV. Objednávka

4.1 Možnosti podání objednávky:

a. využitím eshopu na adrese shop.mezimesto.com

4. 2 Náležitosti objednávky Objednávka musí obsahovat:

prodávajícího – název, sídlo, IČO prodávajícího

kupujícího – jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.

přesnou specifikaci a množství zboží

vybraný způsob platby – hotovost nebo proforma faktura

způsob dodání

dodací adresu

cenu zboží, cenu dopravy a konečnou částku k úhradě

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, cenu, množství a předpokládaný termín dodání objednaného zboží. Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou.

Zboží je kupujícímu zasláno po připsání příslušné částky na účet prodávajícího nebo po předání příslušné částky v hotovosti.

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne nějaké nesrovnalosti, neprodleně kontaktuje prodávajícího.

V. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Náklady na objednávku odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům.

VI. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

VII. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává

změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.). Pokud již kupující za zboží zaplatil a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

VIII. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Zboží je možné uhradit několika způsoby:

a. V hotovosti při předání – platí pro osobní odběr objednávky.

b. Platba převodem – na základě objednávky je kupující povinen uhradit příslušnou částku na bankovní účet prodávajícího Meziměsto, z.s. (Fio Banka, 2800652858 / 2010)

c. Platba kartou online – na základě objednávky je kupující povinen uhradit příslušnou částku pomocí platební brány

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného paragrafu 1829, odst. 1 občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží. Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět, a to ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 14 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doručení odstoupení od smlouvy). Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, jejich neporušenost, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku – tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.

Při platbě převodem na účet a osobním převzetí můžete zboží vyzvednout jen při předložení OP, v případě vyzvednutí zboží jinou osobou než osobou uvedenou v objednávce je potřeba uvést jméno osoby v poznámce objednávky.

IX. Dodací podmínky

Prodávající využívá k dodání kupujícím objednaného zboží veřejné smluvní přepravce, zejména Zásilkovnu. Termín expedice zboží závisí na druhu zboží, skladové zásobě, ověření objednávky a dohodnutém způsobu platby.

Ceník dodání zboží:

ZÁSILKOVNA
Vyzvednutí na předem zvoleném výdejním místě nebo doručení na Vámi zvolenou adresu.

Cena (do částky nákupu 1 300 Kč): 90 Kč
Cena (nad 1300 Kč): 150 Kč

E-MAILEM
Elektronická kniha v digitální podobě - odeslání na e-mail.

Cena: 0 Kč

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. března 2021.